Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Uncategorised

Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Czytelni Głównej:

 1. Aura
 2. Charaktery
 3. Claudia
 4. Cztery Kąty
 5. Do Rzeczy
 6. Działkowiec
 7. Dziennik Gazeta Prawna
 8. EleWator - kwartalnik literacko-kulturalny
 9. Gazeta Polska
 10. Gazeta Polska Codziennie
 11. Gazeta Współczesna
 12. Gazeta Wyborcza
 13. Idziemy
 14. Karta
 15. Książki
 16. Moje dekoracje
 17. Mówią wieki
 18. Nasz Dziennik
 19. Newsweek Polska
 20. Niedziela
 21. Polityka
 22. Poezja Dzisiaj
 23. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 24. Przegląd Sportowy
 25. Przekrój
 26. Przyjaciółka
 27. Przyroda Polska
 28. Rzeczpospolita
 29. Spotkania z Zabytkami
 30. 100 rad
 31. Sieci
 32. Świat Nauki
 33. Twój Styl
 34. Tygodnik Ciechanowski
 35. Tygodnik Ostrołęcki
 36. Tygodnik Powszechny
 37. Tygodnik Solidarność
 38. Wiedza i Życie
 39. Życie na gorąco

  Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Czytelni Bibliologicznej:

 1. Biblioteka Publiczna
 2. Bibliotekarz
 3. Poradnik Bibliotekarza
 4. Przegląd Biblioteczny
 5. Rocznik Biblioteki Narodowej

Wykaz czasopism  zaprenumerowanych  w Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych:

 1. Ruch Muzyczny

Miejska Biblioteka Publiczna i  jej Filie od dnia 30 listopada do 27 grudnia 2020 będą otwarte dla czytelników w zakresie podstawowej funkcji czyli wypożyczanie książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz przyjmowanie zwrotów wypożyczonych zbiorów.

Udostępnianie odbywa się w rygorze sanitarnym, przy ograniczonej liczbie osób
(1 osoba na 15 m2) i bez wolnego dostępu do książek. Preferujemy wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie lub mailem albo online (po zalogowaniu się do swojego konta – szczegóły www.mbpostroleka.pl).

Godziny otwarcia  Biblioteki Głównej przy ul. Głowackiego 42
Poniedziałek, środa, czwartek – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek   10.00-17.00

Godziny otwarcia Filii Bibliotecznych
Poniedziałek, środa – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek 11.00 – 17.00

Podstawa prawna: §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):
"Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie"

Innowacyjny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, czyli o warsztatach z podstaw programowania AKADEMIA M

W 2020 roku w propozycjach miejskiej biblioteki dla najmłodszych czytelników znalazła się innowacyjna oferta

Spotkanie odbędzie się online 25.11.2020 r. w godzinach 16-18Roman i Karol

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online Jak czytać inaczej? Dramaturgia K. Wojtyły a teoria dzieła literackiego R. Ingardena.

Debata odbędzie się online 9.12.2020 r. w godzinach 13.00-15.30Norwid Ingarden w

Zapraszamy serdecznie na debatę online Jak czytać inaczej? Poezja Cypriana Norwida a teoria dzieła literackiego R. Ingardena.

MBP.DOA.222.WC.5.2020                                                      Ostrołęka, 2020-11-16

ZAPROSZENIE 
 DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2021  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe Nr 4/2020  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy.
Zaproszenie
do składania  oferty  cenowej
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,

NIP 758 – 10-27-262

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE  ICH  DO  MBP”

 1. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2021 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

 1. Opis warunków udziału  w  postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
 2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
 3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
 4. Zamówienie dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42).

 6. Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 4 grudnia 2020 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4  grudnia 2020 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w. 35.