Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

REGULAMIN USŁUGI KSIĄŻKA NA TELEFON

świadczonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Z usługi Książka na telefon mogą korzystać mieszkańcy Ostrołęki – osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Biblioteki.
 2. Dostawa i odbiór książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem czwartków) w godzinach 10.00 – 15.00 w bibliotekach na terenie miasta:
  1. Filia Osiedlowa nr 2 tel. 297667485
  2. Filia Osiedlowa nr 3 tel. 297644067
  3. Filia Osiedlowa nr 6 tel. 297140162
  4. Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych 29 7642151 wew.38
 4. Przy zapisie czytelnik powinien okazać dowód osobisty i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Z usługi Książka na telefon nie mogą korzystać czytelnicy, w domach których panuje choroba zakaźna.

§ 2. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 woluminy książek i 4 pozycje ze zbiorów specjalnych /np. książki mówione, kasety lub inne/ na okres 2 miesięcy.
 2. Termin zwrotu książek może być przesunięty o jeden miesiąc jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Nie można wypożyczać książek z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
 4. Książki przywozi i odbiera pracownik Biblioteki.

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i innych zbiorów bibliotecznych, będących własnością społeczną.
 2. Powinien też zwracać uwagę na stan techniczny wypożyczonych książek, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.
 4. Czytelnik za zgodą Bibliotekarza może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Pracownicy Bibliotek na prośbę Czytelnika udzielają informacji o zbiorach i pomagają w doborze książek.
 2. Czytelnik nie stosujący się postanowień Regulaminu może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów. Decyzję w tej sprawie podejmuje prowadzący usługę Bibliotekarz.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.
 4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce.

         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017.