Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

 Regulamin konkursu plastycznego

„Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego”

dla uczniów szkół podstawowych

na przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem autorstwa Wiktora Gomulickiego

„Narew” (Moja rzeka)

pioro

 1. Informacje ogólne

Konkurs Plastyczny „Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego” zwany dalej Konkursem, organizowany jest w ramach obchodów Roku Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.

 1. Cele Konkursu
 • Przybliżenie postaci i twórczości artysty pochodzącego z Ostrołęki.
 • Promowanie regionu i umacnianie kulturowej tożsamości regionalnej wśród uczniów szkół podstawowych.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Budowanie więzi między regionalnymi placówkami kulturalnymi a młodym pokoleniem odbiorców.
 1. Organizatorzy

 Organizatorami konkursu są:

 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki
 • Urząd Miasta Ostrołęki
 • Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
 1. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych na terenie Ostrołęki
  i powiatu ostrołęckiego.
 • Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

I Grupa: klasy 1-4

II Grupa: klasy 5-8  

 1. Zgłoszenia
 • Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 • Technika oraz forma prac jest dowolna. Zachęcamy do kreatywności i łączenia technik.
 • Praca musi zostać opatrzona informacjami identyfikującymi autora, tj.: imię i nazwisko, wiek, nazwa klasy i szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego do opiekuna (formularz zgłoszeniaword).
 • Praca powinna zostać dostarczona do Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy pl. gen. Józefa Bema 8 w Ostrołęce, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego przy ul. Głowackiego 42 w Ostrołęce bądź do najbliższej biblioteki miejskiej lub gminnej (wg załączonej listy) do 31 maja 2019 roku, do godz. 18.00.
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości wzięcia udziału w prezentacji prac pokonkursowych, która odbędzie się w lipcu 2019 roku, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 1. Zasady przeprowadzenia konkursu
 • Uczestnicy otrzymają regulamin konkursu wraz z wierszem Wiktora Gomulickiego pt. „Narew” (Moja rzeka) oraz krótką notką przybliżającą artystę.
 • Prace zgłoszone do Konkursu zostaną zaszyfrowane. Autorzy prac zostaną ujawnieni po zakończeniu oceny prac.
 • Prace zostaną ocenione przez jury, wyłonione przez organizatorów Konkursu.
 • Jury konkursowe zastrzega sobie prawo do określenia ilości nagród w zależności od ilości
  i poziomu artystycznego zgłoszonych prac oraz niedopuszczenia do Konkursu prac, co do których nastąpi podejrzenie o niesamodzielne wykonanie pracy.
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody rzeczowe o zróżnicowanej wartości.
 • Nagrodą dodatkową dla wszystkich laureatów Konkursu będzie wycieczka do Pułtuska
  i Warszawy śladami Wiktora Gomulickiego, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 roku. Podczas wycieczki każdemu z laureatów będzie mogła towarzyszyć jedna dorosła osoba. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni na czas trwania wycieczki.
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku na terenie Pomnika-Mauzoleum na Fortach Bema, ul. Warszawska 2 A, podczas pikniku odbywającego się pod hasłem „Imieniny Wiktora”.
 • Laureaci Konkursu obligują się do prezentacji swoich prac podczas wystawy pokonkursowej
  w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 1. Dane osobowe
 • Współadministratorami danych osobowych Uczestników są Muzeum Kultury Kurpiowskiej
  w Ostrołęce Muzeum Kultury Kurpiowskiej, z siedzibą w Ostrołęce przy pl. gen. Józefa Bema 8, NIP: 758-163-38-38; REGON: 001040438, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego, z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Bartosza Głowackiego 42, NIP: 758-102-72-62, REGON: 000634561 i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Bartosza Głowackiego 42, NIP: 758-15-59-651, dalej zwani „Administatorem”.
 • Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania, nazwa i adres szkoły, będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Ustalenia dodatkowe
 • Regulamin oraz relacje z przebiegu Konkursu będą udostępnione na stronach internetowych muzeum.ostroleka.pl, www.mbpostroleka.pl, portalu Facebook oraz w regionalnych mass mediach.
 • Uczestnicy i ich opiekunowie, biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację wizerunku autorów oraz zgłoszonych prac do celów promocyjnych projektu.