Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 14.00 Klub przy Studziennej / Biblioteka, ul. Gomulickiego 13bm

Podwieczorek przy herbatce noworocznej

W programie spotkania m.in.:

Prezentacja nr 6 Przydroży

Miejska Biblioteka Publiczna i i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki  zapraszają w grudniu  2019:

 • 2 grudnia (wtorek), godz. 18.00 – Wieczór autorski PIOTRA GRZYMAŁOWSKIEGO i prezentacja książki pt. Zabawy z urwisami. W saloniku muzycznym wystąpi Przemysław Zera (gitara, wokal).  Wieczór prowadzi dr hab. Karol Samsel (Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

 • 5 grudnia (czwartek), godz. 18.00 – Chiny – państwo środka. Relacja z podróży Wandy Piersy, wzbogacona prezentacją multimedialną. (MBP, Głowackiego 42).

 • 6 grudnia (piątek), godz. 18.00 - KAROL SAMSEL  i jego gość: SŁAWOMIR WERNIKOWSKI i prezentacja Jego książki pt. Passacaglia (Klub przy Studziennej - Biblioteka, ul. Gomulickiego 13).

 Projekt: Przystanek Literacki Ostrołęka przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Ostrołęki

 • 10 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – SUPER KOBIETA czyli spotkanie z BARBARĄ  WRZESIŃSKĄ -  Niezapomnianą Panną Basieńką … Spotkanie prowadzi dziennikarz Marcin Michrowski. (MBP, ul. Głowackiego 42).

 • 12 grudnia (czwartek), godz. 10.00-14.00 – konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu (MBP).

 • 27 grudnia (piątek), godz. 18.15 59 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat: Książka Mariusza Szczygła pt. Nie ma (/Klub przy Studziennej – Biblioteka ul. Gomulickiego 13).

 

 zapowiedź  

Zapraszamy

na Wieczór Noworoczny

9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00

 

 

MBP.DOA.222.WC.7.2019                                            Ostrołęka, 2019-12-03

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2020  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe Nr 6/2019  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy.

 

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,

NIP 758 – 10-27-262

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI CZYSTOŚCI (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

3. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2020 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis warunków udziału  w  postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
 2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
 3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
 4. Zamówienie dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42)

6. Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

         W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych

kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 13 grudnia 2019 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13  grudnia 2019 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35.

 

MBP.DOA.2305.W.C.2.2019                                                Ostrołęka, 2019-11-12

ZAPROSZENIE 

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

w trybie   zapytania  ofertowego  NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH i  MATERIAŁÓW ARCHIWIZACJNYCH dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w roku 2020 o wartości poniżej 30 000 euro.

            Zapytanie  ofertowe  Nr 5/2019  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy

Zaproszenie

do składania  oferty cenowej

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl ,

NIP 758-10-27-262

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ ZAOPATRYWANIE  W  ARTYKUŁY  BIUROWE  i   MATERIAŁY  ARCHIWIZACYJNE (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

 1. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2020 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

 1. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
 2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
 3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
 4. Zamówienia dostarczają  własnym transportem (miejsce docelowe pokój nr 12 II p. budynek przy ul. Głowackiego 42).
 1. Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ARTYKUŁY  BIUROWE I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE  I DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 28 listopada 2019 r. do godz. 10.00  w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 listopada 2019 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35

 

MBP.DOA.410.W.C.1.2019                                                                                                                                                                                                     Ostrołęka, 2019-10-30

Zaproszenie

do złożenia  oferty  cenowej

w trybie  zapytania  ofertowego  na  dostawę prenumeraty prasy: dzienniki  lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej w  Ostrołęce,  07-400  Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 na rok 2020  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe nr 4/2019  na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się  przepisów niniejszej ustawy.

 

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,  Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa  mbpostroleka.pl,  NIP 758-10-27-262

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych  w załączniku nr 1- formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji, w tym:

a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

b) Okres rękojmi: wymagany okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.

c) Istotne dla stron postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia

d) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

 1. Złożona oferta winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 2 wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 1. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 1. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta Czaplicka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Tel 29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00
 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 05.11.2019 r.
 1. Termin związania z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.
 1. Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 18.11.2019 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.11.2019 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz   cenowy  stanowiący opis  przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz  ofertowy

Nr 3 Projekt  umowy.