Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają w listopadzie  2018 r.

•    8.11 (czwartek), godz. 18.00 –  Zaduszki literackie. ALFRED i PRZYJACIELE. Wieczór dedykowany pamięci ostrołęckich literatów: Dionizego Maliszewskiego (1931-1988), Alfreda Sierzputowskiego (1937-2015), Bogusława Fedorowicza (1946-2008), Wiktora Gomulickiego (1848-1919). - MBP ul. Głowackiego 42.

•    13.11 (wtorek), godz. 18.00  - Karol Samsel i Jego gość : MARCIN NIEMIROWICZ  - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.
Marcin Niewirowicz urodził się w 1985 roku w Słubicach. Dwukrotnie nominowany do nagrody im. Jacka Bierezina. Publikował m. in. w „Arteriach”, „Ruchu Muzycznym”, „Dwutygodniku”, „Odrze”, „Zeszytach Literackich” i „Nowej Orgii Myśli”. W XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza otrzymał wyróżnienie za debiutancką książkę „Dociekania strefy” [Wydawnictwo Nisza, 2017]. Pracuje w Bibliotece Narodowej. Mieszka w Warszawie. Fotografuje.

•    15.11 (czwartek), godz. 18.00 Wieczór poezji białoruskiej z udziałem ALEKSANDRA  AWERYANOVA (poeta, bard, śpiewa własne utwory poetyckie do własnej muzyki, obecnie Ambasador Republiki Białoruskiej w Polsce) - MBP ul. Głowackiego 42.

•    20.11 (wtorek), godz. 18.00Wieczór autorski MARII ROCHOWICZ i prezentacja książki pt. Misterium Tyńca.- MBP ul. Głowackiego 42.
Maria Rochowicz – poetka, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce. Ukończyła Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku, kierunek filologia polska oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Dotychczas wydała tomiki poezji: Cud zrozumienia (2003), Ja, trzcina na wietrze (2009), Ściana płaczu (2011), Trajektoria (2017) oraz  prozę: Po obu stronach rzeki (2013) i Przyszli po mnie (2016).

•    21.11. (środa), godz. 10.30 – Eliminacje finałowe XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie zielone w literaturze”- GOKBiS w Lelisie.

•    22.11 (czwartek) Koncert poetycko- muzyczny pt. Ojczyzna – gdy myślę… (Wiersze ostrołęczan i muzyka polskich kompozytorów) - MBP ul. Głowackiego 42.

•    23.11 (piątek),  godz. 16.00 – 19.00  Warsztaty literackie. Prowadzi dr Karol Samsel - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.

•    26.11 (wtorek), godz. 11.00 – Uroczyste Spotkanie Laureatów Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”  - Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle.

•    28.11 (środa), godz. 18.00Spotkanie autorskie z MAŁGORZATĄ SAMBOR-CAO i prezentacja Jej najnowszej książki pt. Punkt zwrotny - Klub przy Studziennej.  Biblioteka ul. Gomulickiego 13.
Małgorzata Sambor-Cao – pisarka i samodzielny wydawca. Z odwagą wywróciła swoje życie do góry nogami i zaczęła dzielić się ze światem tym czego ją nauczyły porażki. Wykracza poza to, co znajome i bezpieczne, dzięki czemu realizuje swoje marzenia. Właśnie tym zaraża otoczenie i tych, którzy sięgną po jej książki.

•    30.11 (piątek), godz. 18.0047 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki : MILAN KUNDERA – NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.

MBP.DOA.410.W.C.1.2018 

 

                              Ostrołęka, 2018-11-09

Zaproszenie

do złożenia  oferty  cenowej

 

w trybie  zapytania  ofertowego  na  dostawę prenumeraty prasy: dzienniki  lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 na rok 2019  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe nr 1/2018  na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się  przepisów niniejszej ustawy.

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka, tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa  mbpostroleka.pl, NIP 758-10-27-262

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych   w załączniku nr 1 - formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.

3. Warunki realizacji, w tym:

  1. a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
  2. b) Okres rękojmi: wymagany okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.
  3. c) Istotne dla stron postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia
  4. d) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

  1. a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

5. Złożona oferta winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 2 wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

6. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

7. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta Czaplicka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Tel.  29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00

  1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 15.11.2018 r.
  1. Termin związania z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.
  1. Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 22.11.2018 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.11.2018 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz cenowy stanowiący opis przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Projekt umowy.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce zaprasza na wyjazd do Teatru Polskiego w Warszawie  w dniu 12 stycznia (sobota) 2019 r. na spektakl pt. "Żołnierz królowej Madagaskaru" w obsadzie (Zbigniew Zamachowski, Joanna Trzepiecińska, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Drabek, Paulina Janczak  i inni).

Koszt wyjazdu wynosi 105 zł  (bilet +autokar) dla osób uprawnionych do zniżki 95 zł (bilet +autokar).

Zapisy do 5 listopada 2018 r.

Bliższe szczegóły i zapisy w  Dziale Gromadzenia Zbiorów MBP, tel. 29 764 21 51 wew. 37.

teatr

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce (Filia dla Dzieci i Młodzieży)  ul. Wiktora Gomulickiego 13,  godz. 11.00P Slabek

Zapraszamy Państwa na drugą edycję warsztatów Czytanie na receptę - cykl spotkań o terapeutycznej roli literatury. Zastosowanie terapeutyczne wybranych dzieł literackich.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego

oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki
zapraszają w październiku 2018 r.

Z bibliotecznego kalendarza:
16.10 – 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża (Jan Paweł II), Dzień św. Jana Pawła II – Patrona Ostrołęki
17.10.1848 r.  w Ostrołęce urodził się  Wiktor Gomulicki – poeta, prozaik, bibliofil (170)


Imprezy w październiku

4 października (czwartek)TEATR ARLEKIN dla DZIECI  Brzechwa dzieciom: godz. 9.30 (sześciolatkowie),  godz. 11.00 (klasy I i II SP)  - Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42.

4 października (czwartek), godz. 14.00W Klubie Podróżnika  ROBERT  GONDEK – o podróżach na najwyższe szczyty Afryki /z prezentacją własnych zdjęć i filmów).  Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42.

9 października (wtorek), godz. 18.00 –   Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: ROBERT KANIA – autor książki poetyckiej pt. Wołynie / Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka / Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

11 października (czwartek) od godz. 12.00 Debata LITERATURA I NIEPODLEGŁOŚĆ. Udział w debacie wezmą pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. WIESŁAW RZOŃCA, dr KAROL SAMSEL i mgr JAKUB PYDA (doktorant Wydziału Polonistyki UW). Projekt: Ojczyzna- gdy myślę…  /Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42/.

18 października (czwartek), godz. 18.00Utwory dramatyczne Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II - w interpretacji dr. Karla Samsela /Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42/.

19 października (piątek), godz. 16.00-19.00Warsztaty literackie prowadzi dr Karol Samsel /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter/.

20 października (sobota), godz. 11.00 – 14.00 –  Jak radzić sobie z natrętnymi myślami. Warsztaty nt.  Czytanie na receptę czyli o terapeutycznej roli literatury. Prowadzący Piotr Słabek z Krakowa. Spotkanie trzecie. Współpraca Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter/.

23 października (wtorek), godz. 18.00 –  Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: UTA PRZYBOŚ. / Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka / Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

25 października (czwartek), godz. 18.00 Prezentacja książki pt. Dzieje powiatu ostrołęckiego. Praca zbiorowa wydana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. /Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42/.

26 października (piątek), godz. 18.15  - 45. spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.  Tematem będzie książka pt. Mój Michael  autorstwa Amosa Oz. / Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/.

30 października (wtorek), godz. 18.00Spotkanie z historią regionu: Bracia Zbierzchowscy, z Rzekunia - bohaterowie wiedeńskiej odsieczy 1683r. (W 335 rocznicę Wiedeńskiej Wiktorii). Prelegent mgr Grzegorz Korsak / Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają we wrześniu 2018 r.

11 września (wtorek), godz. 18.00 – LIBERACKIE KLIMATY czyli Wieczór BARBARY ZAKRZEWSKIEJ i prezentacja Jej książki pt. Sylwia rerum. Wieczór inauguruje Rok Kulturalno-literacki 2018/2019 w MBP (Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka) - współpraca Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki (Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42).
BARBARA ZAKRZEWSKA - ostrołęczanka, emerytowana nauczycielka języka polskiego i angielskiego, poetka, autorka opowiadań. Opublikowała cztery książki poetyckie: Drobinki wieczności, Ziarna chwil i Nadnarwiański piasek, oraz  Ikebanę. Od trzech lat hobbystycznie zajmuje się liberaturą.  Najnowszą książkę (zbiór krótkich próz) pt. Sylwia rerum wydało  Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

15 września (sobota), godz. 11.00 –  Jak radzić sobie z natrętnymi myślami. Warsztaty nt.  Czytanie na receptę czyli o terapeutycznej roli literatury. Prowadzący Piotr Słabek z Krakowa. Spotkanie pierwsze. Współpraca Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter).

18 września (wtorek), godz. 18.00 – Spotkanie z dr. ZENONEM KRAJEWSKIM (ps. Niwen) – autorem sagi o wojennych losach mieszkańców Łomży i okolic pt. Meandry losu (tom I pt. Pozbawieni Ojczyzny, tom II – Pod sowieckim butem). / Projekt : Ojczyzna – gdy myślę…. /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

DR ZENON KRAJEWSKI - historyk, pasjonat historii ziemi łomżyńskiej. Autor sagi pt. Meandry losu,  której głównymi bohaterami są mieszkańcy Łomży i okolic podczas II wojny światowej. Dotychczas ukazały się  dwa tomy:  I tom pt. Pozbawieni Ojczyzny (akcja rozgrywa się między 1 a 17 września 1939 r.). Natomiast tom II  pt. Pod sowieckim butem (wyd. 2018) opisuje dzieje mieszkańców terenów na wschód od Ostrołęki, które znalazły się pod okupacją sowiecką, wcielone do Radzieckiej Republiki Zachodniej Białorusi w okresie od 17 września 1939 do połowy roku 1941. Kolejne tomy sagi w pisaniu.

20 września (czwartek), godz. 18.00 –  Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: prof. ZBIGNIEW CHOJNOWSKI. / Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka / Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

Prof. ZBIGNIEW CHOJNOWSKI  – poeta, krytyk i historyk literatury, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się m.in. historią poezji polskiej  XX i XXI w.  oraz literaturą Warmii i Mazur. Jako poeta debiutował w 1993 r. tomem poezji Śniardwy. Najnowszy tom pt. Zawsze gdzieś jest noc ukazał się w 2018 r. nakładem Wydawnictwa FORMA w Szczecinie.   

21 września (piątek), godz. 16.00 – 19.00; Warsztaty literackie prowadzi dr KAROL SAMSEL /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

25 września (wtorek), godz. 18.00 – Spotkanie z cyklu: dr Karol SAMSEL i Jego Gość: RAFAŁ RUTKOWSKI / Projekt: Przystanek literacki Ostrołęka /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13.

RAFAŁ RUTKOWSKI  - poeta, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Laureat projektu Połów 2014.  Autor książki poetyckiej Chodzę spać do rzeki (2015), za którą otrzymał wyróżnienie  w XII Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” na najlepszy debiut poetycki roku.  Organizuje cykl spotkań poetyckich „Przystanek poetów” w Centrum Kultury w Lublinie.  Najnowsza książka poetycka pt. Wywołuję siebie z ruin ukazała się w 2018 r. nakładem WBPiCAK w Poznaniu.

27 września (czwartek) – TEATR URWIS dla DZIECI: godz. 9.30 (sześciolatkowie) spektakl pt. Sklep z zabawkami, godz. 11.00 (klasy I i II SP),  spektakl pt. Pippi wędrowniczka. /Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42

28 września (piątek), godz. 18.15  - 44 spotkanie DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.  Tematem będzie zbiór opowiadań pt. Grochów autorstwa Andrzeja Stasiuka // Klub przy Studziennej Biblioteka, ul. Gomulickiego 13/

29 września (sobota), godz. 11.00 –  Jak radzić sobie z natrętnymi myślami. Warsztaty nt.  Czytanie na receptę czyli o terapeutycznej roli literatury. Prowadzący PIOTR SŁABEK z Krakowa. Spotkanie drugie /Klub przy Studziennej – Biblioteka, ul. Gomulickiego 13, parter/

 W październikowej ofercie m.in. (zapowiedź):

•    Teatr Arlekin dla dzieci – BRZECHWA dzieciom.
•    Spotkanie w Klubie Podróżnika z KONRADEM  PONTKIEM  pt. Najpiękniejsze szczyty Afryki.
•    O dramatach KAROLA WOJTYŁY opowie dr Karol Samsel (w 40. rocznicę pontyfikatu Św. Jana Pawła II).
•    Spotkanie z ROBERTEM KANIĄ, autorem książki pt. Wołynie.
•    Prezentacja książki pt.  POWIAT OSTROŁĘCKI (wydawca OTN).

Szczegóły na plakatach po 20 września.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkurskie PRZYSTANEK POEZJA!

Konkurs MZKm