Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.2305.W.C.3.2020                                                 Ostrołęka, 2020-11-12


ZAPROSZENIE   
DO  ZŁOŻENIA     OFERTY  CENOWEJ

w trybie  zapytania ofertowego NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH i  MATERIAŁÓW ARCHIWIZACJNYCH dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w roku 2021 o wartości poniżej 30 000 euro.

    Zapytanie  ofertowe  Nr 3/2020  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy

Zaproszenie
do składania  oferty cenowej


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42,
07-400  Ostrołęka, tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl, NIP 758-10-27-262

2.  Opis przedmiotu  zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia  jest – „ ZAOPATRYWANIE  W  ARTYKUŁY  BIUROWE  i   MATERIAŁY  ARCHIWIZACYJNE (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE  ICH DO MBP”

3. Termin  wykonywania  zamówienia:
    Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2021 r.
Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria  oceny  ofert:
Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:
O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania  działalności.
2. Posiadają  szeroki asortyment towarów.
3. Przestrzegają terminów i  mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
4. Zamówienia  dostarczają  własnym transportem (miejsce docelowe pokój nr 12 II p. budynek przy ul. Głowackiego 42).

6.  Oferta  winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie, że wykonawca  nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych
kserokopii.
    Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ARTYKUŁY  BIUROWE I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE  I DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 26  listopada 2020 r. do godz. 10.00  w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 listopada 2020 r.  o godz. 12.00.

    Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35