Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.410.W.C.1.2020                                                  Ostrołęka, 2020-10-27


Zaproszenie
do złożenia  oferty  cenowej

w trybie  zapytania  ofertowego  na  dostawę prenumeraty prasy: dzienniki  lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 na  I kwartał  2021 r. o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe nr 2/2020  na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się  przepisów niniejszej ustawy.

 

Zaproszenie
do składania  oferty  cenowej

1. Nazwa  i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,        
Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa  mbpostroleka.pl,                         
NIP 758-10-27-262

2. Opis  przedmiotu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych         w załączniku nr  1- formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.

3. Warunki  realizacji, w tym:

a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia  do 31 marca 2021 r.

b)  Okres rękojmi: wymagany  okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.

c)  Istotne dla stron  postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia

d) Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

4. Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

a)  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b)  w celu potwierdzenia, że Wykonawca  posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu  oferty.

5. Złożona  oferta  winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz  ofertowy – zał. Nr 2  wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz  cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego  wzoru

c) aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

6. Kryterium wyboru  oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

7. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta  Czaplicka – kierownik Działu  Organizacyjno-Administracyjnego, Tel 29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00

8. Ogłoszenie  o  zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 10.11.2020 r.

9. Termin   związania  z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.

10.  Termin składania ofert: oferty należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 23.11.2020 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).

11. Otwarcie  ofert nastąpi  w dn. 23.11.2020 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz cenowy stanowiący opis przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Projekt umowy.