Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.410.W.C.1.2019                                                                                                                                                                                                     Ostrołęka, 2019-10-30

Zaproszenie

do złożenia  oferty  cenowej

w trybie  zapytania  ofertowego  na  dostawę prenumeraty prasy: dzienniki  lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej w  Ostrołęce,  07-400  Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 na rok 2020  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe nr 4/2019  na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się  przepisów niniejszej ustawy.

 

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,  Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa  mbpostroleka.pl,  NIP 758-10-27-262

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych  w załączniku nr 1- formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji, w tym:

a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

b) Okres rękojmi: wymagany okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.

c) Istotne dla stron postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia

d) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

 1. Złożona oferta winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 2 wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 1. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 1. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta Czaplicka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Tel 29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00
 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 05.11.2019 r.
 1. Termin związania z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.
 1. Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 18.11.2019 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 18.11.2019 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz   cenowy  stanowiący opis  przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz  ofertowy

Nr 3 Projekt  umowy.