Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.222.WC.6.2018                                                           Ostrołęka, 2018-12-13

ZAPROSZENIE 

 DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2019  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe Nr 12/2018  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy.

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,

NIP 758 – 10-27-262

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI CZYSTOŚCI (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

  1. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2019 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

  1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

        5. Opis warunków udziału  w  postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
  2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
  3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
  4. Zamówienie dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42

6. Opis Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 21 grudnia 2018 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

21  grudnia 2018 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35