Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.222.WC.7.2016                                                                       Ostrołęka, 2016-12-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków czystości dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 w roku 2017 o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe Nr 8/2016 na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy

Zaproszenie do składania oferty cenowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42,
07-400 Ostrołęka,
Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,
NIP 758 – 10-27-262

2. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest – „ZAOPATRYWANIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI (wg załącznika) I DOSTARCZANIE   ICH   DO   MBP”

3. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

Dostawy sukcesywne w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria wyboru  oferty:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

  1. Posiadają   uprawnienia do wykonywania działalności.
  2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
  3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy zamówionego towaru.
  4. Zamówienie dostarczą własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42)

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

   W/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych

kserokopii.

            Oferty pisemne obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem : „ZAOPATRYWANIE W ŚRODKI CZYSTOŚCI I DOSTARCZANIE ICH DO MBP” z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 19 grudnia 2016 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12.00.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35