Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

MBP.DOA.2305.W.C.2.2016                                                          Ostrołęka, 2016-11-15

ZAPROSZENIE  
DO ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

w trybie   zapytania ofertowego NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH i MATERIAŁÓW ARCHIWIZACJNYCH dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w roku 2017 o wartości poniżej 30 000 euro.

            Zapytanie ofertowe Nr 7/2016 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.

Zaproszenie
do składania oferty cenowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka,

tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl , NIP 758-10-27-262

2. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest – „ ZAOPATRYWANIE W ARTYKUŁY BIUROWE i   MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE (wg załącznika) I DOSTARCZANIE   ICH   DO   MBP”

3. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

Dostawy sukcesywne w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności.
  2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
  3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy zamówionego towaru.
  4. Zamówienia dostarczają własnym transportem (miejsce docelowe pokój nr 12 II p. budynek przy ul. Głowackiego 42).

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

   W/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych

kserokopii.

            Oferty pisemne obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem : „ZAOPATRYWANIE W ARTYKUŁY BIUROWE I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE I DOSTARCZANIE ICH DO MBP” z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 9 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 12.00.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35