Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Ostrołęka, 2015-11-16


ZAPROSZENIE   DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ  


w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2016  o wartości  poniżej 30.000 euro.


Zapytanie  ofertowe Nr 3/2015  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy

Zaproszenie do składania  oferty  cenowej


1. Nazwa  i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka, Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl., NIP 758 – 10-27-262


2. Opis  przedmiotu  zamówienia:
        Przedmiotem zamówienia  jest  –  „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI  CZYSTOŚCI (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE ICH DO MBP”

3. Termin  wykonywania  zamówienia:

    Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2016 r.
Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria  wyboru   oferty:
Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu:
O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają   uprawnienia do wykonywania  działalności.
2. Posiadają  szeroki asortyment towarów.
3. Przestrzegają terminów i mają  możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
4. Zamówienie  dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42)


6.  Oferta  winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie, że wykonawca  nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych
kserokopii.
    Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 2 grudnia 2015 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  
2 grudnia 2015 r.  o godz. 12.00.
    Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w.35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym