Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.

Miejska Biblioteka Publiczna i  jej Filie od dnia 30 listopada do 27 grudnia 2020 będą otwarte dla czytelników w zakresie podstawowej funkcji czyli wypożyczanie książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz przyjmowanie zwrotów wypożyczonych zbiorów.

Udostępnianie odbywa się w rygorze sanitarnym, przy ograniczonej liczbie osób
(1 osoba na 15 m2) i bez wolnego dostępu do książek. Preferujemy wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie lub mailem albo online (po zalogowaniu się do swojego konta – szczegóły www.mbpostroleka.pl).

Godziny otwarcia  Biblioteki Głównej przy ul. Głowackiego 42
Poniedziałek, środa, czwartek – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek   10.00-17.00

Godziny otwarcia Filii Bibliotecznych
Poniedziałek, środa – 10.00 – 16.00
Wtorek i piątek 11.00 – 17.00

Podstawa prawna: §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):
"Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie"

Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej  i aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz promocja talentów literackich wśród nieprofesjonalistów. Regulamin  Laureaci 2020

 Konkurs Recytatorski i Poetycki "Kurpie Zielone w Literaturze"

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej literatury poświęconej Ziemi Kurpiowskiej, ukazującej bogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i umiejętności wypowiedzi artystycznych.  Regulamin    Laureaci KZR klasy I-IV 2020  Filmik  Laureaci KZR - klasy V-VIII  2020  Laureaci KZP 2020

 
Ostrołęcki Konkurs Recytatorski  "Pierwszy krok w poezję"
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, uwrażliwienie na jej piękno, doskonalenie umiejętności recytatorskich. Regulamin   Laureaci 2019         

Ostrołęcki Konkurs Poetycki "Pierwszy krok w poezję"
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, uwrażliwienie na jej piękno, doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznej.
Regulamin  Oświadczenie Laureaci 2020

(Nie)codzienne życie w czasach zarazy. Konkurs literackikons

Zapraszamy Państwa do utwalenia swoich obserwacji, przemyśleń, skojarzeń związanych z tym (nie) codziennym czasem pandemii w formie dokumentów osobistych (dziennika, pamiętnika, listów itd.)

 

 Konkurs pioroplastyczny „Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego” dla uczniów szkół podstawowych na przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem autorstwa Wiktora Gomulickiego czytaj całość

„Narew” (Moja rzeka. Regulamin  Laureaci

 

 

Spotkanie odbędzie się online 25.11.2020 r. w godzinach 16-18Roman i Karol

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online Jak czytać inaczej? Dramaturgia K. Wojtyły a teoria dzieła literackiego R. Ingardena.

Posłuchaj fragmentu Grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego "NA TERMOPILACH" w wykonaniu Kuby Michalskiego.

KMichalski mW listopadzie obchodzimy zarówno Święto Niepodległości jak i rocznicę Powstania Listopadowego.

15 października 2020, godz. 17.30 Czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42matura m

Wystąpią:

Olga Mujkić  (wokal, flet poprzeczny)
Vlasta Traczyk   (piano)

Wyświetl fragmenty koncertu

                      MichalskiK
Posłuchaj piosenek w wykonaniu Kuby Michalskiego:
Stepy Akermańskie  Adama Mickiewicza
Wiersz Bolesława Leśmiana "We śnie"

MBP.DOA.222.WC.5.2020                                                      Ostrołęka, 2020-11-16

ZAPROSZENIE 
 DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

w  trybie  zapytania  ofertowego  na dostawę  środków czystości  dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka,  ul. Głowackiego  42  w roku 2021  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe Nr 4/2020  na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów  niniejszej ustawy.
Zaproszenie
do składania  oferty  cenowej
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,

Tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl.,

NIP 758 – 10-27-262

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia  jest – „ZAOPATRYWANIE  W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE  ICH  DO  MBP”

 1. Termin wykonywania zamówienia:

            Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2021 r.

Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

 1. Opis warunków udziału  w  postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności.
 2. Posiadają szeroki asortyment towarów.
 3. Przestrzegają terminów i mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.
 4. Zamówienie dostarczą  własnym transportem (miejsce docelowe magazyn środków czystości zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 42).

 6. Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.

            Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ŚRODKI CZYSTOŚCI  I  DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 4 grudnia 2020 r. do godz. 10.00, w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4  grudnia 2020 r.  o godz. 12.00.

            Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w. 35.