Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.
20.03.2015, godz. 18.15 Tematem spotkania będzie twórczość Tadeusza Konwickiego..
Description slide 8.
logoMBPm

Czytelnia wprowadza możliwość wypożyczania na zewnątrz wybranych zbiorów bibliotecznych Czytaj więcej...

Filia Nr 1 zaprasza do nowej siedziby przy ul. Żeromskiego 13 (BUDYNEK POCZTY I piętro).

ACADEMICA - Zapraszamy do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Jest to system, udostępniający bezpłatnie  ponad półtora miliona publikacji w wersji elektronicznej, tworzony i stale powiększany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Czytaj więcej...

MBP.DOA.2305.W.C.3.2018                         Ostrołęka, 2018-11-26


ZAPROSZENIE   
DO  ZŁOŻENIA   OFERTY  CENOWEJ

w trybie   zapytania  ofertowego  NA  DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH i  MATERIAŁÓW ARCHIWIZACJNYCH dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w roku 2019 o wartości poniżej 30 000 euro.

    Zapytanie  ofertowe  Nr 11/2018  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy

Zaproszenie
do składania  oferty cenowej


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka,
tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa: mbpostroleka.pl ,
NIP 758-10-27-262

2.  Opis przedmiotu  zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia  jest – „ ZAOPATRYWANIE  W  ARTYKUŁY  BIUROWE  i   MATERIAŁY  ARCHIWIZACYJNE (wg załącznika)  I DOSTARCZANIE   ICH   DO    MBP”

3. Termin  wykonywania  zamówienia:
    Od dnia podpisania  umowy  do 31 grudnia  2019 r.
Dostawy sukcesywne  w terminie 3 dni liczonych od daty zamówienia pisemnego przesłanego faksem lub złożonego telefonicznie.

4. Kryteria  oceny  ofert:
Zamawiający  przy wyborze najkorzystniejszej oferty  będzie się kierował jej ceną, (przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto) oraz upustem cenowym.

5. Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.    Posiadają  uprawnienia do wykonywania  działalności.

2.    Posiadają  szeroki asortyment towarów.

3.    Przestrzegają terminów i  mają możliwość szybkiej dostawy  zamówionego towaru.

4.    Zamówienia  dostarczają  własnym transportem (miejsce docelowe pokój nr 12 II p. budynek przy ul. Głowackiego 42).

6.  Oferta  winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.    Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej.
2.    Oświadczenie, że wykonawca  nie zalega  z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne.

    W/w dokumenty  mogą być złożone w formie  oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.
    Oferty  pisemne obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych   kopertach z dopiskiem :  „ZAOPATRYWANIE W  ARTYKUŁY  BIUROWE I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE  I DOSTARCZANIE ICH DO MBP”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu i numeru REGON oferenta w terminie : do 7 grudnia 2018 r. do godz. 10.00  w Sekretariacie  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  7 grudnia 2018 r.  o godz. 12.00.

    Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, pokój 12, tel. 29 764 21 51 w. 35

Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej  i aktywności twórczej w dziedzinie poezji oraz promocja talentów literackich wśród nieprofesjonalistów. Regulamin    Laureaci 2017 Wiersze

 

Konkurs Recytatorski i Poetycki "Kurpie Zielone w Literaturze"
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej literatury poświęconej Ziemi Kurpiowskiej, ukazującej bogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i umiejętności wypowiedzi Laureaci artystycznych.  Regulamin   Laureaci KZR 2018 Laureaci KZP2018
 
Ostrołęcki Konkurs Recytatorski  "Pierwszy krok w poezję"
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, uwrażliwienie na jej piękno, doskonalenie umiejętności recytatorskich. Regulamin   Laureaci 2018          

Ostrołęcki Konkurs Poetycki "Pierwszy krok w poezję"
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, uwrażliwienie na jej piękno, doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznej.
Regulamin   Laureaci 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce  oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki zapraszają w listopadzie  2018 r.

•    8.11 (czwartek), godz. 18.00 –  Zaduszki literackie. ALFRED i PRZYJACIELE. Wieczór dedykowany pamięci ostrołęckich literatów: Dionizego Maliszewskiego (1931-1988), Alfreda Sierzputowskiego (1937-2015), Bogusława Fedorowicza (1946-2008), Wiktora Gomulickiego (1848-1919). - MBP ul. Głowackiego 42.

•    13.11 (wtorek), godz. 18.00  - Karol Samsel i Jego gość : MARCIN NIEMIROWICZ  - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.
Marcin Niewirowicz urodził się w 1985 roku w Słubicach. Dwukrotnie nominowany do nagrody im. Jacka Bierezina. Publikował m. in. w „Arteriach”, „Ruchu Muzycznym”, „Dwutygodniku”, „Odrze”, „Zeszytach Literackich” i „Nowej Orgii Myśli”. W XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza otrzymał wyróżnienie za debiutancką książkę „Dociekania strefy” [Wydawnictwo Nisza, 2017]. Pracuje w Bibliotece Narodowej. Mieszka w Warszawie. Fotografuje.

•    15.11 (czwartek), godz. 18.00 Wieczór poezji białoruskiej z udziałem ALEKSANDRA  AWERYANOVA (poeta, bard, śpiewa własne utwory poetyckie do własnej muzyki, obecnie Ambasador Republiki Białoruskiej w Polsce) - MBP ul. Głowackiego 42.

•    20.11 (wtorek), godz. 18.00Wieczór autorski MARII ROCHOWICZ i prezentacja książki pt. Misterium Tyńca.- MBP ul. Głowackiego 42.
Maria Rochowicz – poetka, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema w Ostrołęce. Ukończyła Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku, kierunek filologia polska oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Dotychczas wydała tomiki poezji: Cud zrozumienia (2003), Ja, trzcina na wietrze (2009), Ściana płaczu (2011), Trajektoria (2017) oraz  prozę: Po obu stronach rzeki (2013) i Przyszli po mnie (2016).

•    21.11. (środa), godz. 10.30 – Eliminacje finałowe XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie zielone w literaturze”- GOKBiS w Lelisie.

•    22.11 (czwartek) Koncert poetycko- muzyczny pt. Ojczyzna – gdy myślę… (Wiersze ostrołęczan i muzyka polskich kompozytorów) - MBP ul. Głowackiego 42.

•    23.11 (piątek),  godz. 16.00 – 19.00  Warsztaty literackie. Prowadzi dr Karol Samsel - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.

•    26.11 (wtorek), godz. 11.00 – Uroczyste Spotkanie Laureatów Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”  - Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle.

•    28.11 (środa), godz. 18.00Spotkanie autorskie z MAŁGORZATĄ SAMBOR-CAO i prezentacja Jej najnowszej książki pt. Punkt zwrotny - Klub przy Studziennej.  Biblioteka ul. Gomulickiego 13.
Małgorzata Sambor-Cao – pisarka i samodzielny wydawca. Z odwagą wywróciła swoje życie do góry nogami i zaczęła dzielić się ze światem tym czego ją nauczyły porażki. Wykracza poza to, co znajome i bezpieczne, dzięki czemu realizuje swoje marzenia. Właśnie tym zaraża otoczenie i tych, którzy sięgną po jej książki.

•    30.11 (piątek), godz. 18.0047 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki : MILAN KUNDERA – NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU - Klub przy Studziennej. Biblioteka ul. Gomulickiego 13.

MBP.DOA.410.W.C.1.2018 

 

                              Ostrołęka, 2018-11-09

Zaproszenie

do złożenia  oferty  cenowej

 

w trybie  zapytania  ofertowego  na  dostawę prenumeraty prasy: dzienniki  lokalne, ogólnokrajowe, czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki  Publicznej w  Ostrołęce, 07-400  Ostrołęka, ul. Głowackiego 42 na rok 2019  o wartości  poniżej 30.000 euro.

Zapytanie  ofertowe nr 1/2018  na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) do postępowania  nie stosuje się  przepisów niniejszej ustawy.

Zaproszenie

do składania  oferty  cenowej

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400  Ostrołęka, tel. 29 764 21 51, fax. 29 764 55 01, strona internetowa  mbpostroleka.pl, NIP 758-10-27-262

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienniki lokalne, ogólnokrajowe , czasopisma fachowe dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrołęce  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych  i opisanych   w załączniku nr 1 - formularzu  cenowym stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.

3. Warunki realizacji, w tym:

  1. a) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
  2. b) Okres rękojmi: wymagany okres  rękojmi na zasadach i warunkach i określonych  przepisami K.c.
  3. c) Istotne dla stron postanowienia m.in. warunki dostawy , rozliczenia  i płatności: określone  w projekcie  umowy  stanowiącej  załącznik nr 3 do zaproszenia
  4. d) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Opis warunków udziału  w postępowaniu:

  1. a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

5. Złożona oferta winna zawierać następujące  dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 2 wg załączonego wzoru

b) wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 1 wg dołączonego wzoru

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert).

d) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

6. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

   Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

7. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wioletta Czaplicka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Tel.  29 764 21 51 w godz. 8.00 – 15.00

  1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania  oferty cenowej  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego  www.mbpostroleka.pl oraz na tablicy  ogłoszeń Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Ostrołęce w dn. 15.11.2018 r.
  1. Termin związania z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.
  1. Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego  do dnia 22.11.2018 r.  do godz. 12.00  w  Sekretariacie MBP  (II piętro).
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.11.2018 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrołęce , ul. Głowackiego 42  w  pokoju nr 12.

Załączniki  do zaproszenia:

Nr 1 Formularz cenowy stanowiący opis przedmiot zamówienia

Nr 2 Formularz ofertowy

Nr 3 Projekt umowy.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce zaprasza na wyjazd do Teatru Polskiego w Warszawie  w dniu 12 stycznia (sobota) 2019 r. na spektakl pt. "Żołnierz królowej Madagaskaru" w obsadzie (Zbigniew Zamachowski, Joanna Trzepiecińska, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Drabek, Paulina Janczak  i inni).

Koszt wyjazdu wynosi 105 zł  (bilet +autokar) dla osób uprawnionych do zniżki 95 zł (bilet +autokar).

Zapisy do 5 listopada 2018 r.

Bliższe szczegóły i zapisy w  Dziale Gromadzenia Zbiorów MBP, tel. 29 764 21 51 wew. 37.

teatr